Gräsrotsfinansiering
Finansdepartementet

Gräsrotsfinansiering

8000

80 kr (exkl. moms)

Gräsrotsfinansiering (på engelska crowd funding) är en liten men snabbt växande del av de finansiella marknaderna. Det som utmärker gräsrotsfinansiering är att många investerare, som var och en investerar små belopp i ett särskilt projekt, samlas och sammanförs med dem som söker kapital genom en plattform på internet. Finansieringsformen är huvudsakligen nationell, möjligen regional, med få gränsöverskridande exempel. Finansieringen kan t.ex. vara donationsbaserad, belöningsbaserad, lånebaserad eller andelsbaserad.

En särskild utredare ska därför bl.a.:
  • kartlägga marknaden för plattformar för gräsrotsfinansiering,
  • analysera deltagarnas och plattformarnas roll, funktion och incitamentsstruktur,
  • analysera vilka regler som är tillämpliga på andelsbaserad och lånebaserad gräsrotsfinansiering,
  • analysera om det behövs en ny näringsrättslig lagreglering, eller om befintlig lagstiftning behöver justeras,
  • se över behovet av sanktioner, och
  • i förekommande fall, utarbeta nödvändiga lagförslag.

Utgångspunkter för uppdraget ska vara att förbättra förutsättningarna för utvecklingen av finansieringsformen som en alternativ källa till finansiering för små och medelstora företag, att möjliggöra för individer att hitta gemensamma finansieringslösningar i allmänhet inom civilsamhället, och att säkerställa ett högt konsumentskydd och investerarskydd i allmänhet för att främja förtroendet för och utvecklingen av plattformar för gräsrotsfinansiering.
Tryckt upplaga: