Giftfri vardag. Skr. 2015/16:169
Miljö- och energidepartementet

Giftfri vardag. Skr. 2015/16:169

10800

108 kr (exkl. moms)

Redogörelse över de politiska initiativ och framsteg som har gjorts på kemikalieområdet under de senaste åren.Regeringen har under ett antal år gjort ytterligare satsningar för att stärka och skynda på olika åtgärder som bidrar till att nå målet. I skrivelsen redovisar regeringen de åtgärder som vidtagits i syfte att stärka arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Redovisningen tar sin utgångspunkt i olika farliga ämnen, ämnesgrupper och varugrupper som varit i fokus för insatser.
Produktdetaljer: