Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet. Prop. 2017/18:299
Finansdepartementet

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet. Prop. 2017/18:299

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag till en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen genomför EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. I propositionen föreslås även vissa bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav.

Enligt den föreslagna lagen ska digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Därutöver ska även digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav.

Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen omfattar även privata aktörer, som med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Detsamma gäller enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå.

Förslaget bedöms bl.a. leda till att digital offentlig service blir mertillgänglig, framför allt för personer med funktionsnedsättning.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 131
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Prop. 2017/18:299
  • ISBN/Best.nr: PROP1718299
  • Ämnen: Kommunikation & IT, Kultur, Offentlig förvaltning, Sociala frågor, Utbildning & Forskning