Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet. Ds 2017:60
Finansdepartementet

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet. Ds 2017:60

9500

95 kr (exkl. moms)

Förslag till genomförande av EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (webbtillgänglighetsdirektivet). Direktivet är ett s.k. minimi-harmoniseringsdirektiv och i Ds:n föreslås även vissa bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav.

Det föreslås att direktivet genomförs genom införandet av en särskild lag om tillgänglighet till digital offentlig service. Med digital offentlig service avses tjänster eller information som en offentlig aktör tillhandahåller via en teknisk lösning.Webbtillgänglighetsdirektivet omfattar statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. Offentligt styrda organ innefattar i huvudsak vissa statliga och de flesta kommunala företag.

Här föreslås även att privata aktörer, som med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom skola, hälso- och sjukvård samt omsorg, ska omfattas av den nya lagens krav. Detsamma gäller enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd som erhåller statsbidrag för ersättning för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. Public service-företag och vissa icke-statliga organisationer undantas från lagens tillämpningsområde. De aktörer som avses omfattas av kraven benämns offentliga aktörer.
Teckna stående order på Ds från Finansdepartementet!

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 181
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Ds 2017:060
  • ISBN/Best.nr: 978-913824710-5
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning