Genomförande av Seveso III-direktivet. Prop. 2014/15:60
Justitiedepartementet

Genomförande av Seveso III-direktivet. Prop. 2014/15:60

14400

144 kr (exkl. moms)

Här föreslås ändringar i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Vissa ändringar föreslås också i miljöbalken, lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt plan- och bygglagen (2010:900).
Genom lagändringarna genomförs det s.k. Seveso III-direktivet. Direktivets och lagstiftningens syfte är att förebygga allvarliga olyckshändelser inom den kemikaliehanterande industrin och att begränsa skadorna om sådana olyckor skulle inträffa.
Genom ändringar i miljöbalken blir det tydligare för den berörda allmänheten, berörda organisationer och myndigheter när ett miljöprövningsärende avser en Sevesoverksamhet.
I plan- och bygglagen föreslås tydliggörande bestämmelser om detaljplanläggning som rör Sevesoverksamheter och byggnadsverk i närheten av sådana verksamheter.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2015.
Tryckt upplaga: