Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet. Prop. 2017/18:58
Justitiedepartementet

Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet. Prop. 2017/18:58

7600

76 kr (exkl. moms)

Förslag att ett brottmål inte ska få avgöras när den tilltalade uteblir från en huvudförhandling som han eller hon inte har delgetts kallelse till.Förslaget syftar till att uppfylla EU:s direktiv om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången.
Produktdetaljer: