Genomförande av offshoredirektivet. Prop. 2014/15:64
Näringsdepartementet

Genomförande av offshoredirektivet. Prop. 2014/15:64

14400

144 kr (exkl. moms)

Här lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG (offshoredirektivet). Förslagen syftar till att genomföra direktivet i de delar som krävs av en medlemsstat som inte har prospektering eller utvinning av olja eller gas till havs inom sin jurisdiktion och inte planerar att ge tillstånd till detta.
I propositionen föreslås att det införs en ny lag om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen. Vidare föreslås ändringar i lagen om kontinentalsockeln, i minerallagen och i offentlighets- och sekretesslagen.
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
Tryckt upplaga: