Genomförande av krishanteringsdirektivet. (Del 1 & del 2).Prop. 2015/16:5
Finansdepartementet

Genomförande av krishanteringsdirektivet. (Del 1 & del 2).Prop. 2015/16:5

101200

1,012 kr (exkl. moms)

Förslag till lagändringar för att genomföra krishanteringsdirektivet. Krishanteringsdirektivet innebär att det införs ett ramverk för resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag samt företag som ingår i samma koncern som sådana företag. Centralt i resolutionsprocessen är att företagets ägare och långivare, snarare än staten, ska bära eventuella förluster i företaget.Krishanteringsdirektivet syftar inte bara till att ge möjligheter att rekonstruera eller avveckla ovan nämnda företag utan även till att undvika att enskilda företag hamnar i problem som kan framtvinga resolution. Krishanteringsdirektivet innehåller därför bestämmelser avseende resolution, förberedelser för ett sådant förfarande och förebyggande tillsynsåtgärder.I propositionen föreslås två nya lagar, lagen om resolution och lagen om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut. I propositionen föreslås även ändringar i andra lagar, bl.a. i lagen om bank- och finansieringsrörelse och lagen om värdepappersmarknaden.
Produktdetaljer: