Genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv
Socialdepartementet

Genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska i ett delbetänkande senast den 1 februari 2015 redovisa resultatet av sina överväganden om nödvändiga anpassningar för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU. Direktiv 2014/40/EU handlar om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG. De författningsändringar som utredaren anser måste göras ska lämnas i delbetänkandet.
Produktdetaljer: