Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension. Prop. 2017/18:56
Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension. Prop. 2017/18:56

10800

108 kr (exkl. moms)

En ny lag föreslås om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension. Propositionen innehåller förslag till genomförande av EU-direktivet om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter.Enligt den föreslagna lagen har arbetstagare vid avtal om tjänstepension rätt till vissa grundläggande villkor för intjänande och bevarande av pensionsrättigheter. Vidare föreskriver den föreslagna lagen att arbetsgivare på arbetstagares begäran ska lämna information om hur tjänstepensionen skulle påverkas av att anställningen upphör. Slutligen föreslås att lagen i vissa fall även ska tillförsäkra efterlevande förmånstagare rättigheter gentemot arbetsgivare.