Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. Prop. 2016/17:17
Justitiedepartementet

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. Prop. 2016/17:17

14400

144 kr (exkl. moms)

Behandlar genomförandet i svensk rätt av det omarbetade asylprocedurdirektivet som behandlar gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd.

Regeringen föreslår bland annat att det ska preciseras i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad om de uppgifter som utlänningen åberopar saknar betydelse för prövningen av ansökan eller om uppgifterna saknar tillförlitlighet.

Det föreslås också att vid beslut om avvisning med omedelbar verkställighet ska den behöriga migrationsdomstolen pröva om verkställigheten ska avbrytas i avvaktan på domstolens slutliga prövning av ett överklagande.
Tryckt upplaga: