Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Prop. 2017/18:296
Finansdepartementet

Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Prop. 2017/18:296

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag att anpassningar av gällande CFC-regler i inkomstskattelagen för att dessa ska leva upp till de krav som följer av rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion (direktivet mot skatteundandraganden).Anpassning till gällande CFC-regler föreslås också vad gäller säkerhetsreserv i bestämmelserna om beskattningsinträde och i bestämmelserna om skadeförsäkringsföretag.
Produktdetaljer: