Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet. SOU 2019:25
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Offentlig rätt

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet. SOU 2019:25

Betänkande från 2018 års utstationeringsutredning (A 2018:03)

22500

225 kr (exkl. moms)

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet. SOU 2019:25

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet. SOU 2019:25

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

Om publikationen

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/957 om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ska genomföras i svensk rätt.

Utifrån kommittédirektiven har en målsättning med arbetet varit att så långt som möjligt uppnå likabehandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare samtidigt som den fria rörligheten för tjänster respekteras. I enlighet med kommittédirektiven har utgångspunkten för utredningens överväganden och förslag varit den svenska arbetsmarknadsmodellen och det gällande systemet för hur utstationeringsdirektivet har genomförts i Sverige.

Särskild utredare: Marie Granlund
Se längre ned för hänvisning till det direktiv som utredningen arbetat utifrån.