Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet. Prop. 2017/18:25
Näringsdepartementet

Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet. Prop. 2017/18:25

7600

76 kr

Nytt bemyndigande om föreskrifter om skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att inhämta kontrollmyndighetens godkännande av faroanalyser och förslag till egenkontrollprogram.I propositionen föreslås ett nytt normgivningsbemyndigande i livsmedelslagen (2006:804) i syfte att kunna genomföra kommissionens direktiv (EU) 2015/1787 av den 6 oktober 2015 om ändring av bilaga II och III till rådets direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten.
Produktdetaljer: