Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling
Finansdepartementet

Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling

8000

80 kr (exkl. moms)

En kommitté i form av en nationell delegation ges i uppdrag att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av agendan. Det innefattar Sveriges agerande både för att genomföra agendan nationellt och för att bidra till det globala genomförandet av agendan. I uppdraget ingår att ta fram förslag till en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan. Delegationen ska vidare förankra Agenda 2030 och dess mål samt genomföra en bred dialog om hållbar utveckling med länsstyrelser och andra myndigheter, företrädare för samverkansorgan, landsting, kommuner, arbetsmarknadens parter, näringsliv, civilsamhället och forskarsamhället.Delegationen ska även främja informations- och kunskapsutbyte mellan dessa aktörer och med relevantainternationella aktörer.