Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Ds 2018:1
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt & Rättsväsen

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Ds 2018:1

9500

95 kr (exkl. moms)

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Ds 2018:1

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Ds 2018:1

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 306
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Ds 2018:001
 • ISBN/Best.nr: 978-913824748-8
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt & Rättsväsen
 • Taggar:

Om publikationen

Den svenska regleringen av skjutvapen och ammunition håller en hög skyddsnivå internationellt sett och uppfyller i många avseenden de krav som ställs i ändringsdirektivet. För att uppfylla kraven fullt ut är det dock nödvändigt att genomföra vissa ändringar, främst i vapenlagstiftningen men också i krigsmateriellagstiftningen och i lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Förslagen innebär bl.a. följande
 • Tillstånd att för andra ändamål än skjutning inneha sådana skjutvapen som ingår i direktivets kategori A och som huvudsakligen har prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde för sökanden ska få meddelas endast om vapnet har deaktiverats. Bestämmelsen införs för att uppfylla ändringsdirektivets skärpta krav på förbud för förvärv och innehav av skjutvapen som ingår i kategori A. Dessa krav påkallar också vissa ändringar i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om statens vilt samt att Polismyndigheten utfärdar föreskrifter om aktivitetskrav och skjutskicklighet avseende sådana halvautomatiska skjutvapen i kategori A som inte är enhandsvapen.
 • Det införs en reglering av löstagbara magasin som innebär att den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning utan särskilt tillstånd får inneha löstagbara magasin till vapnet. I övriga fall får särskilt tillstånd att inneha löstagbara magasin meddelas under samma förutsättningar som enligt nuvarande lagstiftning gäller för ammunitionstillstånd. De flesta av vapenlagens och vapenförordningens övriga bestämmelser avseende ammunition utvidgas också till att omfatta löstagbara magasin.
 • Det föreslås att ljuddämpare inte längre ska jämställas med skjutvapen vid tillämpning av vapenlagen. I stället införs för ljuddämpare samma reglering som föreslagits beträffande löstagbara magasin. Vidare föreslås att också avfyrningsmekanismer ska omfattas av samma reglering.