Funktionskrav på elmätare. Prop. 2016/17:73
Miljö- och energidepartementet

Funktionskrav på elmätare. Prop. 2016/17:73

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår ändringar i ellagen (1997:857) som innebär en utvidgning av elanvändarnas rätt att få timmätning av sin elförbrukning redovisad utan att debiteras de merkostnader som kan uppstå. Dessutom föreslås att det i ellagen förs in ett nytt bemyndigande för regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att meddela föreskrifter om de funktionskrav som mätsystem och mätutrustning ska uppfylla.
Produktdetaljer: