Från värdekedja till värdecykel. SOU 2017:22. Så får Sverige en mer cirkulär ekonomi
  • Ekonomi
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Offentlig rätt

Från värdekedja till värdecykel. SOU 2017:22. Så får Sverige en mer cirkulär ekonomi

Betänkande från Utredningen om cirkulär ekonomi

22000

220 kr (exkl. moms)

Från värdekedja till värdecykel. SOU 2017:22. Så får Sverige en mer cirkulär ekonomi

Från värdekedja till värdecykel. SOU 2017:22. Så får Sverige en mer cirkulär ekonomi

Om publikationen

Förslag: tillsätt en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi för att nå en mer resurseffektiv ekonomi och för att minska påverkan på miljön.

För att initiera arbetet och driva samverkan bör den tidsbegränsade delegationen för cirkulär ekonomi inrättas direkt under Näringsdepartementet med representation på högsta nivå från politik, näringsliv och andra aktörer.

Delegationens uppdrag bör innefatta t.ex. att:
  • starta och driva den process som behövs för att få igång en bred och aktiv nationell samverkan, inklusive förslag till mål, prioriteringar och handlingsplan,
  • vara kontaktpunkt mellan alla centrala aktörer: stat, näringsliv, akademi, den regionala och lokala nivån och det civila samhället.
  • Utgöra ett kunskapscentrum och svara för omvärldsbevakning vad gäller cirkulär ekonomi i Sverige.
  • Bidra till diskussionen om en ändamålsenlig långsiktig målstyrning av Sveriges hållbarhetsarbete m.m.

Särskild utredare: Ola Alterå
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Miljö- och energidepartementet!