Fossilfrihet på väg. Del 1 och 2. SOU 2013:84
Näringsdepartementet

Fossilfrihet på väg. Del 1 och 2. SOU 2013:84

52200

522 kr

En utveckling av attraktiva städer med god luftkvalitet och låga bullernivåer och där barriäreffekterna har minskats är önskvärd. Detta kan åstadkommas genom ett systematiskt främjande av gång, cykel och kollektivtrafik som kan minska bilberoendet vid resor i och kring städer. En elektrifiering av fordonens drivsystem som kan ge avgasfria och tysta fordon bidrar också till denna utveckling. Samtidigt ger sådana åtgärder bidrag till att minska utsläppen av klimatgaser.Utredningen räknar med att omställningen kräver betydande insatser inom följande fem åtgärdsområden:
  • planera och utveckla attraktiva och tillgängliga städer som minskar efterfrågan på transporter och ger ökad transporteffektivitet
  • infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag
  • effektivare fordon och ett energieffektivare framförande av fordon
  • biodrivmedel
  • eldrivna vägtransporter
Särskild utredare: Thomas B. JohanssonTeckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!
Produktdetaljer: