Förvaltningsprocessrätt
Norstedts Juridik

Förvaltningsprocessrätt

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Författare:
Rune Lavin

Förvaltningsprocessrätt behandlar de allmänna förvaltningsdomstolarna och deras handläggning av mål. Beskrivningen av förvaltningsprocessen följer i stort sett den faktiska gången av förvaltningsmåls handläggning, alltifrån målens anhängiggörande till verkställigheten av domar och beslut.
Framställningen utgår främst från lagen om allmänna förvaltningsdomstolar och förvaltningsprocesslagen. I den mån specialförfattningar innehåller regler för förvaltningsprocessen, anges hur reglerna avviker från, kompletterar eller fyller ut de allmänna reglerna i förvaltningsprocesslagen.
Rättspraxis på området redovisas i viktigare hänseenden och då huvudsakligen för att belysa den faktiska tillämpningen av lagregler eller klargöra prejudikatens utfyllande funktion i förhållande till lagtexten.
I denna upplaga har inarbetats ändringar och tillägg med anledning av införandet av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, kommunallagen (2017:725) och förvaltningslagen (2017:900). Vidare har nytillkomna rättsfall tillförts och delvis kommenterats. Även i övrigt har uppdateringar skett.

Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2020
  • Version: 3A
  • ISBN: 9789139311478
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen