Förvaltningsprocessrätt
Wolters Kluwer

Förvaltningsprocessrätt

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Förvaltningsprocessrätt behandlar de allmänna förvaltningsdomstolarna och deras handläggning av mål. Beskrivningen av förvaltningsprocessen följer i stort sett den faktiska gången av förvaltningsmåls handläggning, alltifrån målens anhängiggörande till verkställigheten av domar och beslut.
Framställningen utgår främst från lagen om allmänna förvaltningsdomstolar och förvaltningsprocesslagen. I den mån specialförfattningar innehåller regler för förvaltningsprocessen, anges hur reglerna avviker från, kompletterar eller fyller ut de allmänna reglerna i förvaltningsprocesslagen. Även ett avsnitt om domstolsdatalagen ingår i framställning.Rättspraxis på området redovisas i viktigare hänseenden och då huvudsakligen för att belysa den faktiska tillämpningen av lagregler eller klargöra prejudikatens utfyllande funktion i förhållande till lagtexten.Den andra upplagan av boken är under hösten 2017 uppdaterad med tillägg och ändringar främst föranledda av följande tre nytillkomna författningar: lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, kommunallagen (2017:725) och förvaltningslagen (2017:900).
Digital utgåva: