Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el. Prop. 2016/17:124
Miljö- och energidepartementet

Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el. Prop. 2016/17:124

7600

76 kr (exkl. moms)

I lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el föreslås ändringar för att Statens energimyndighet ska kunna utfärda ursprungsgarantier som är anpassade för överföring mellan medlemsstater i EU. Förslagen avser bemyndiganden till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter. Vidare föreslås ändringar som föranleds av att Energimyndigheten har tagit över uppgiften som kontoföringsmyndighet för ursprungsgarantier från Affärsverket svenska kraftnät. Det föreslås också att det ska införas en möjlighet till rättelse i det elektroniska registret över ursprungsgarantier.
Tryckt upplaga: