Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen. Prop. 2016/17:186
Justitiedepartementet

Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen. Prop. 2016/17:186

7600

76 kr (exkl. moms)

Inhämtningslagen reglerar förutsättningarna för de brottsbekämpande myndigheterna att hämta in övervakningsuppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet. En bestämmelse i lagen som ger Säkerhetspolisen möjlighet att inhämta sådana uppgifter för vissa samhällsfarliga brott är tidsbegränsad och upphör att gälla vid utgången av 2017. I propositionen föreslås att bestämmelsens giltighetstid förlängs till utgången av 2019.
Tryckt upplaga: