Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov
Försvarsdepartementet

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska beskriva Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov och utarbeta förslag till hur materielförsörjningen kan prioriteras och effektiviseras med syfte att säkra och utveckla den operativa förmågan efter 2020, så som den beskrivs i den försvarspolitiska inriktningspropositionen Sveriges försvar 2016–2020 (prop. 2014/15:109). Utredningen ska utgöra underlag för regeringens och Försvarsberedningens fortsatta arbete inför försvarsinriktningsbeslutet för perioden efter 2020.

Utredaren ska bland annat:
  • bedöma möjligheten att tillföra nya förmågor och materielsystem till Försvarsmakten utifrån beslutad och planerad ny materiel samt utifrån befintlig materiel och dess reparations-, underhålls- och omsättningsbehov vid utgången av innevarande inriktningsperiod,
  • bedöma hur det samlade materielbehovet kan omhändertas vid oförändrade ekonomiska ramar,
  • redovisa de åtgärder som inte ryms inom oförändrade ekonomiska ramar i prioritetsordning.

Tryckt upplaga: