Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer
Finansdepartementet

Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger ett förstärkt skydd för hotade och förföljda personers personuppgifter. Utredaren ska bl.a.
 • lämna förslag på hur personer som lever under hot eller förföljelse eller som i övrigt har behov av skydd kan få ett starkare skydd för sina personuppgifter i folkbokföringsregistret,
 • lämna förslag på hur det kan skapas en mer sammanhållen ordning för hot- och riskbedömningar samt för olika skyddsåtgärder,
 • lämna förslag på hur reglerna om fingerade personuppgifter kan förändras så att skyddsåtgärden kan medges i något större omfattning än i dag,
 • ta ställning till om undantaget från sekretesskydd för uppgift om beteckning på fastighet eller tomträtt bör slopas eller förändras på annat sätt,
 • ta ställning till om det bör införas särskilda forumregler, dels i allmän domstol med undantag för familjemål, dels i allmän förvaltningsdomstol för situationer när en part har skyddade personuppgifter,
 • ta ställning till om det finns ett behov av förändring av sekretessreglerna för att förstärka skyddet för hotade eller förföljda personers adressuppgifter som angetts i en förundersökning,
 • ta ställning till om någon annan än en vårdnadshavare i vissa fall ska kunna ansöka om skyddsåtgärder för ett barn, och
 • ta ställning till om det finns behov av och i övrigt kan anses lämpligt att Skatteverket, när ett barn medges kvarskrivning, lämnar underrättelse till socialnämnden i den kommun där barnet är bosatt.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 17
 • Utgiven: 2014
 • Serie: Dir. 2014:098
 • ISBN/Best.nr: 68714-098
 • Ämnen: Offentlig förvaltning, Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen