Forska tillsammans - samverkan för lärande och bättring. SOU 2018:19
Utbildningsdepartementet

Forska tillsammans - samverkan för lärande och bättring. SOU 2018:19

Betänkande från Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan

18000

180 kr (exkl. moms)

I betänkandet föreslår utredningen tre rekommendationer till huvudmän inom skolväsendet, sex rekommendationer till lärosäten med lärar- och förskollärarutbildningar och elva rekommendationer till regeringen.

Sammantaget avser rekommendationerna att:
  • stärka skolhuvudmännens medverkan i praktiknära forskning
  • stärka lärosätenas roll i utbildningssystemet
  • stärka stödet för en skola på vetenskaplig grund genom ett utökat uppdrag till Skolforskningsinstitutet
  • öka medelstilldelningen för praktikutvecklande forskning på sikt
  • skapa utrymme för samverkan i det dagliga arbetet.

Utredningen rekommenderar också regeringen att förtydliga uppdraget till den försöksverksamhet med praktiknära forskning som ska pågå under 2017–2021. Utredningen har identifierat ett antal områden som försöksverksamheten kan pröva och utveckla.

Särskild utredare: Cecilia Christersson

Köp ditt eget exemplar av utredningen!
Tryckt upplaga: