Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar. Prop. 2017/18:3
Finansdepartementet

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar. Prop. 2017/18:3

7600

76 kr

Föreslår att övergångsperioden för understödsföreningar förlängs till utgången av juni 2019. Lagen om understödsföreningar upphävdes i samband med införandet av försäkringsrörelselagen. Befintliga understödsföreningar fick dock fortsätta att driva sin verksamhet till utgången av 2014. Innan övergångsperiodens slut skulle föreningarna antingen ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen eller träda i likvidation. Övergångsperioden för understödsföreningar har därefter förlängts till utgången av 2017.I propositionen föreslås att övergångsperioden för understödsföreningar förlängs ytterligare till utgången av juni 2019, i avvaktan på en ny reglering för tjänstepensionsföretag.
Produktdetaljer: