Författningshandbok 2018 - bok och onlinetjänst
Liber

Författningshandbok 2018 - bok och onlinetjänst

79100

791 kr

Sedan förra årets upplaga har en hel del författningar och föreskrifter upphört och nya har tillkommit, bland annat en ny hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Tack vare en ny kapitelindelning har denna lag fått en tydligare struktur när det gäller huvudmännens och vårdgivarnas skilda ansvar.I denna upplaga finns dessutom två nya föreskrifter kring lex Maria: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete och Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Dessa författningar kompletterar varandra.I och med förändringar i patientsäkerhetslagens tredje kapitel och den nya lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (SFS 2017:372) träder ett förändrat klagomålssystem i kraft. Det innebär att vårdgivare jämte patientnämnden utgör första instans i klagomålssystemet. En patient kan alltså inte längre vända sig direkt till Inspektion för vård och omsorg för att klaga på vården, utan måste först kontakta vårdgivare eller patientnämnd. Sammanställd av Camilla Heise Löwgren
49:e upplagan.Abonnera på handboken - teckna stående order.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Liber
  • Omfång: 932
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-914712745-0