Förbättrat förhandsbeskedsinstitut. SOU 2014:62
Finansdepartementet

Förbättrat förhandsbeskedsinstitut. SOU 2014:62

24000

240 kr (exkl. moms)

Möjligheten att ansöka om förhandsbesked i skattefrågor fyller en viktig funktion för att enskilda ska kunna få bindande besked om beskattningen av framtida transaktioner och främja prejudikatbildningen på skatteområdet.För att förbättra möjligheterna att ansöka om förhandsbesked föreslår utredningen att det blir möjligt att ansöka om förhandsbesked avseende fler skatter och avgifter, bl.a. utvidgas tillämpningsområdet till att omfatta arbetsgivaravgifter. För att bidra till att hålla nere handläggningstiderna föreslår utredningen vidare att beslutsfattandet i Skatterättsnämnden förenklas så att ordförande och vice ordföranden i vissa fall kan fatta beslut om att avvisa en ansökan.För att stärka prejudikatbildningen föreslår utredningen att Allmänna ombudet hos Skatteverket, AO, får utökade möjligheter att ansöka om förhandsbesked. Utökningen rör frågor om tillämpningen av lagen mot skatteflykt och frågor som uppkommer under efterbeskattningsprocessen. AO ska också ha möjlighet att ansöka om förhandsbesked när Skatteverket fattat ett obligatoriskt omprövningsbeslut. En förutsättning för att AO ska kunna ansöka är alltid att den enskilde godkänt det.Utredningen föreslår också att ansökningsavgiften höjs och schabloniseras för att stärka förutsägbarheten.Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2015.
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!