Följdändringar till ändrade mediegrundlagar. Prop. 2017/18:260
Justitiedepartementet

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar. Prop. 2017/18:260

14400

144 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår vissa följdändringar i författningar där hänvisningar görs till bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I huvudsak innebär förslagen att hänvisningar görs till motsvarande bestämmelser föreslagna i propositionen Ändrade mediegrundlagar.
Tryckt upplaga: