Följdändringar till ändrade mediegrundlagar. Ds 2017:57
Justitiedepartementet

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar. Ds 2017:57

9500

95 kr (exkl. moms)

Innehåller förslag till följdändringar i författningar där hänvisningar görs till bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, förkortad TF, och yttrandefrihetsgrundlagen, förkortad YGL.I Ds:n finns vissa överväganden med anledning av de i lagrådsremissen (Ändrade mediegrundlagar) föreslagna undantagsbestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen avseende vissasöktjänster som tillhandahåller känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser m.m. Därutöver behandlas den av Mediegrundlagskommittén föreslagna bestämmelsen om att kravet på regeringens medgivande för åtal för vissa brott ska gälla även vid ansökningar om internationellt rättsligt bistånd avseende sådana brott.Köp Ds:n och ta del av de kompletta förslagen!
Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: