Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål. Prop. 2015/16:173
Utbildningsdepartementet

Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål. Prop. 2015/16:173

10800

108 kr (exkl. moms)

Innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). I propositionen föreslås att inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska uppgifter som avser modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål få överlämnas på entreprenad till en annan huvudman.Även uppgifter som avser fjärrundervisning i modersmål eller studiehandledning på modersmål ska få överlämnas på entreprenad till en annan huvudman. Uppgifterna får dock endast överlämnas på entreprenad om huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.