Finna rätt
Norstedts Juridik

Finna rätt

62200

622 kr

Författare:
Madeleine Leijonhufvud
Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienteradi det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoderför att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTTär att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlarsåväl grundläggande frågor om den svenska rättsordningens uppbyggnadoch det centrala rättskällematerialet som svårare frågor som dyker uppi mer ingående rättsutredningar. Boken orienterar också om rättskälloroch dokumentation i europarätten och om information i digital form.FINNA RÄTT används både i akademisk undervisning vid de juridiskafakulteterna och inom andra typer av rättsutbildning och av praktisktverksamma jurister. I den trettonde upplagan har texten genomgående aktualiserats och skrivitsom där det behövts. Kapitlet om europarätten har kompletterats.
Produktdetaljer: