.
Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? SOU 2018:13
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt

Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? SOU 2018:13

Betänkande från Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital

18000

180 kr (exkl. moms)

Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? SOU 2018:13

Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? SOU 2018:13

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 237
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824762-4
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Gör bedömningen att det finns effektivitetsvinster att hämta genom att involvera privat kapital i finansieringen av investeringar i statlig transportinfrastruktur i form av offentlig-privat samverkan (OPS) och förordade ett svenskt försöksprogram.

Kommittén gör bedömningen att det inte är möjligt att införa en särskild statlig skatt som direkt kopplar till den värdeökning som skett på enskilda fastigheter till följd av en infrastrukturinvestering. Det går inte att fastställa och kvantifiera skattebasen, dvs. värdeökning till följd av infrastrukturinvestering, på ett tillförlitligt sätt och en skatt bör därför inte utformas på detta sätt. Inte heller ett schabloniserat underlag på aggregerad nivå inom ett influensområdebedöms kunna fastställas på ett sådant sätt att det kan utgöra grunden för skatten.

Utredningen finner att det inte går att utesluta att en extra pålaga i form av en skatt eller avgift skulle kunna stå i strid med statsstödsreglerna.

Kommittén gör bedömningen att ett eventuellt förslag inte bör utformas som en avgift. En avgiftskonstruktion fungerar rättsligt sett om avgiftens syfte är kostnadstäckning, men inte om det avser värdeåterföring. Ett system som ska beakta en värdeökning får enligt utredningens bedömning, ges formen av en skatt med tanke på den svenska avgiftsdefinitionen. En värdeåterförande skatt är nämligen för sin uppbyggnad inte beroende av elementen ”motprestation” och ”kostnadstäckning”.

Särskild utredare: Monica Haapaniemi och Mats Dillén

Köp ditt eget exemplar för att ta del av kompletta analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!