Finansiering av infrastruktur med privat kapital? SOU 2017:13
Finansdepartementet

Finansiering av infrastruktur med privat kapital? SOU 2017:13

Delbetänkande från Kommittén om finansering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital

18000

180 kr (exkl. moms)

Utredningen bedömer att det finns potentiella effektivitetsvinster att realisera med hjälp av OPS-modeller inom investeringar i statlig transportinfrastruktur. (OPS-modeller: ett långsiktigt kontrakt mellan staten och en privat part avseende tillhandahållandet av en infrastrukturtjänst, inte en anläggning.) Dessa effektivitetsvinster har emellertid inte kunnat beläggas vetenskapligt på ett systematiskt sätt i empiriska studier. Kommittén förordar mot denna bakgrund följande:
  • Ett försöksprogram som består av minst tre OPS-projekt startas inom transportinfrastrukturområdet. Projekten bör ligga inom den beslutade ramen för utveckling av transportsystemet och därmed vara en del av den nationella transportplanen.
  • I ett första steg bör en särskild funktion med hög expertkompetens inrättas. Funktionens uppgift är att utifrån forskningsresultat och internationella erfarenheter på bästa sätt förbereda och identifiera lämpliga OPS-projekt och säkerställa att dessa projekt i efterhand kan utvärderas.
  • Försöksprogrammet bör i ett senare skede utvärderas i sin helhet och då bör tas ställning till om det finns skäl att fortsätta med OPS-upphandlingar på permanent basis.

Ordförande: Monica Haapaniemi

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 192
  • Utgiven: 2017
  • Serie: SOU 2017:013
  • ISBN/Best.nr: 978-913824564-4
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Trafik & Transporter