Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter. Prop. 2017/18:291
Finansdepartementet

Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter. Prop. 2017/18:291

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Föreslår att de uppgifter som finansiella företag enligt rörelselagstiftningen lämnar till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form. EU-förordning om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001, utom när det gäller artiklarna 6–8, ska tillämpas också på gränsöverskridande betalningar i svenska kronor.
Digital utgåva: