Fastighetsmäklarlagen
Wolters Kluwer

Fastighetsmäklarlagen

En kommentar

72400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

724 kr

Författare:
Magnus Melin
I den fjärde upplagan av kommentaren berörs ett antal nya avgöranden från Högsta domstolen, bland annat ett som rör centrala frågor om rätten till provision och ett som behandlar lagens tillämpningsområde vid inkråmsförmedlingar. Vidare finns nya rättsfall från Högsta Förvaltningsdomstolen som rör gränsdragningen mellan ringa förseelse, erinran och varning. Kommentaren är också uppdaterad med ett flertal nya, opublicerade rättsfall, bland annat från Fastighetsmäklarinspektionen, kammarrätten och hovrätterna.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Magnus Melin
Den 1 juli 2011 trädde en helt ny fastighetsmäklarlag i kraft. Bland nyheterna i 2011 års fastighetsmäklarlag märks särskilt:· Krav på att föra journal över förmedlingsarbetet.· Krav på att tillhandahålla en budgivningslista till köpare och säljare.· Skärpta förbud mot självinträde och närståendeförmedling.· Viss möjlighet för fastighetsmäklare att tillhandahålla s.k. kringtjänster, alltså att mot ersättning från en samarbetspartner tillhandahålla tjänster till köpare och säljare, exempelvis förmedling av lån.· Krav på att reklamera fel i mäklartjänsten för den som vill kräva skadestånd från en fastighetsmäklare.· Införande av tio års preskriptionstid för alla typer av fordringar mot fastighetsmäklare.· Krav på skriftlig upplysning till köparen om dennes undersökningsplikt.· Krav på att upplysa spekulanter om hur säljaren avser att genomföra försäljningen.· Krav på information om fastighetsmäklarens möjliga rätt till provision vid överlåtelse efter det att mäklaruppdraget har upphört.· Utökade krav på innehållet i objektsbeskrivningen.Enligt övergångsbestämmelserna gäller 1995 års fastighetsmäklarlag för uppdragsavtal tecknade före den 1 juli 2011. Det innebär att de gamla reglerna gäller under flera år framöver, inte minst i skadeståndstvister. De gamla reglerna behandlas därför lika utförligt som de nya.Redovisningen av litteratur och rättspraxis har uppdaterats per den 1 maj 2012.
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga: