EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet. SOU 2017:49
  • Kommunikation & IT
  • Offentlig förvaltning
  • Utbildning & Forskning

EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet. SOU 2017:49

Betänkande från Utbildningsdatautredningen

55000

550 kr (exkl. moms)

EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet. SOU 2017:49

EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet. SOU 2017:49

  • Utgivare: Utbildningsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 530
  • Utgiven: 2017
  • Serie: SOU 2017:049
  • ISBN/Best.nr: 978-913824622-1
  • Ämnen: Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning, Utbildning & Forskning

Om publikationen

Har haft i uppdrag att lämna förslag till upphävande av den nuvarande generella personuppgiftsregleringen(dir. 2016:15). Utredningen fick även i uppdrag att analysera om det behövs kompletterande bestämmelser som ger ettgenerellt stöd för myndigheters och andra organs behandling av personuppgifter. I uppdraget ingick också bl.a. att överväga vilka kompletterande bestämmelser om undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter som bör finnas i den generella regleringen. Utredningen föreslår också kompletterande regleringar för behandling av personuppgifter inom utbildningsområdet med undantag för forskningsverksamhet. Syftet är att regleringen ska möjliggöra en ändamålsenlig behandling av personuppgifter inom utbildningsområdet samtidigt som den ska skydda den enskildes fri- och rättigheter.

Utredningen bedömer att utredningens förslag till regleringar inte kommer att innebära någon kostnadsökning för stat, kommuner, landsting och enskilda huvudmän som tillhandahåller och anordnar utbildningsverksamhet. Vidare bedömer utredningen att förslagen är neutrala rörande integritetsskyddet och att förslagen inte förväntas få några andra konsekvenser.

Särskild utredare: Mikael Westberg

Köp ett eget exemplar och ta del av analyser och förslag!
För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!