Europeisk kvarstad på bankmedel. SOU 2015:54
Justitiedepartementet

Europeisk kvarstad på bankmedel. SOU 2015:54

24000

240 kr (exkl. moms)

Har haft i uppdrag att ta fram förslag till de kompletterande regler som behövs med anledning av EU:s förordning om europeisk kvarstad på bankmedel. Förordningen antogs av Europaparlamentet och rådet i juli 2014 och syftar till att skapa ett enhetligt och snabbt system som ska underlätta för fordringsägare, särskilt små och medelstora företag, att driva in skulder i andra EU-länder. EU:s kvarstadsförordning fungerar som ett alternativ till, och oberoende av, medlemsstaternas nationella förfaranden om kvarstad. Förordningens tillämpning förutsätter dock att kompletterande förfaranderegler införs i nationell lagstiftning. Utredningen har undersökt vilka kompletterande författningsbestämmelser som behövs i svensk rätt och föreslag till sådana bestämmelser. Bland annat föreslår utredningen att Kronofogdemyndigheten blir behörig myndighet för att ta emot, översända och delge handlingar enligt förordningen. Kronofogdemyndigheten föreslås också vara särskild informationsmyndighet när en fordringsägare begär
Särskild utredare: Lennart JohanssonTeckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: