.
Europarättens tillämpning
  • EU-rätt

Europarättens tillämpning

Hedvig Bernitz, Ulf Bernitz

hur vissa av regeringsformens bestämmelser och deras tillämpning påverkas av EU-rätten och Europakonventionen

Planerad utgivning under augusti 2023.
64100

641 kr (exkl. moms)

Europarättens tillämpning

Europarättens tillämpning

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Det grundläggande temat för denna bok är hur europarätten, och därvid främst unionsrätten, tillämpas med särskild inriktning på Sverige. Alla bokens kapitel behandlar detta tema utifrån olika aspekter, delvis mera generellt och delvis med inriktning på mera specifika ämnen eller rättsfall som har aktualiserat bredare frågeställningar. Ur ett kritiskt perspektiv behandlar författaren det svenska rättsläget och svensk rätts integration i europarätten, där Sverige och svensk rättstillämpning fortfarande ibland synes stå litet vid sidan av.

Ämnen som tas upp är bland annat:
• Rättighetsstadgans tillämpning och genomslag i svensk rätt
• Svenska domstolars benägenhet att begära förhandsavgöranden
• Europarättens tillämpning på den inre marknaden med viss tyngdpunkt på rättsutvecklingen inom immaterialrätten, konkurrens- och marknadsrätten och konsumenträtten.