Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem. Prop. 2017/18:247
Finansdepartementet

Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem. Prop. 2017/18:247

14400

144 kr

Lämnar i huvudsak förslag som syftar till att skapa ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem. Förslagen innebär i huvudsak att:
  • Pensionsmyndighetens uppdrag som försäkringsgivare på premiepensionsområdet klargörs
  • Pensionsmyndighetens avtal med fondförvaltarna (fondavtal) ska minst innehålla vissa villkor fondförvaltare ska ansöka om att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten fondförvaltare ska uppfylla vissa krav för att få ingå fondavtal
  • Pensionsmyndighetens beslut att avslå en ansökan om att få ingå fondavtal ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol
  • fonder på fondtorget ska vara hållbara
  • det införs ett krav på pensionssparares egenhändiga undertecknande vid fondbyte
  • Pensionsmyndigheten ska ta ut vissa avgifter från fondförvaltare
  • det införs ett förbud mot marknadsföring och försäljning av tjänster och produkter på premiepensionsområdet via telefon.
Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, har ställt sig bakom förslagen.
Produktdetaljer: