Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter. SOU 2015:76
Socialdepartementet

Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter. SOU 2015:76

Betänkande från Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd

44700

447 kr (exkl. moms)

För att stärka patienternas ställning föreslår utredningen bl.a. att det ska bli lättare att jämföra pris och kvalitet i tandvården. Alla vårdgivare ska vara anslutna till prisjämförelsetjänsten och tjänsten ska kompletteras med mått på patientbedömd kvalitet som inhämtas genom en nationell patientenkät. Det ger patienter möjlighet att värdera både pris och kvalitet innan besöket - något som inte är möjligt i dag.

Idag har unga (20-29 år) och äldre (74 år och uppåt) ett förhöjt allmänt tandvårdsbidrag (ATB). Utredningen föreslår att detta utökas till att även gälla för personer som är mellan 65 och 74 år, som har de högsta tandvårdskostnaderna av alla åldersgrupper. Då kan ATB bättre bidra till att sänka tandvårdskostnaderna för den gruppen.

Föreslår också åtgärder för bättre uppföljning och kontroll av tandvårdsstödet. Försäkringskassans möjligheter att utfärda sanktioner mot vårdgivare som inte fullgör sina skyldigheter förstärks och det ska ställas utökade krav på vårdgivare för att de ska få ta del av det statliga tandvårdsstödet.
Särskild utredare: Bengt Germundsson

Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: