Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. SOU 2016:65.
Justitiedepartementet

Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. SOU 2016:65.

25400

254 kr (exkl. moms)

Utöver Datainspektionen utövar en handfull myndigheter tillsyn över sådan personuppgiftsbehandling som förekommer i vissa särskilda verksamheter. Utredningen har identifierat vissa problem i gränsdragningen mellan Datainspektionen och några av de andra myndigheter som också har ett tillsynsansvar. De föreslår därför att tillsynsansvaret för bestämmelserna om personuppgiftsbehandling i abonnentförteckningar och vid användningen av så kallade cookies överförs från Post- och telestyrelsen till Datainspektionen, samt att endast Datainspektionen i fortsättningen ska utöva tillsyn över Polismyndighetens personuppgiftsbehandling i den brottsbekämpande verksamheten. Utredaren menar att detta skulle göra tillsynen mer ändamålsenligt utformad och att skyddet för den personliga integriteten skulle stärkas.Särskild utredare: Anna Skarhed.
Köp utredningen och ta del av deras förslag och analyser!Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: