Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Prop. 2016/17:175
Arbetsmarknadsdepartementet

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Prop. 2016/17:175

14400

144 kr (exkl. moms)

I propositionen görs bedömningen att regelverket för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet i större utsträckning bör harmoniseras med det regelverk som gäller för övriga arbetssökande. Harmoniseringen innebär bl.a. att materiella bestämmelser om etableringsinsatser och individersättningar för nyanlända i större utsräckning regleras på förordningsnivå istället för i lag. Att den s.k. rättigheten till etableringsplan tas bort och ersätts med anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program mm.