Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde
Näringsdepartementet

Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

23000

230 kr (exkl. moms)

Här lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Det så kallade SERAdirektivet (Single European Railway Area) utgör en sammanslagning och omarbetning av direktiven i första järnvägspaketet, som antogs 2001. Det innebär att stora delar av direktivet redan är införlivade i svensk lagstiftning.Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 juni 2015.