Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg. Prop. 2016/17:135
Näringsdepartementet

Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg. Prop. 2016/17:135

10800

108 kr (exkl. moms)

Förslag om ändringar i fartygssäkerhetslagen i frågor som handlar om tillsyn över det lite mindre fartygstonnaget. Lagförslagen innebär bl.a.:
  • att för vissa fartyg införs en ny form av tillsynsförrättning – dokumentationskontroll – som utgår från krav på egenkontroll
  • att ett av kriterierna för att avgöra om ett handelsfartyg ska ha ett s.k. fartcertifikat eller inte ändras från bruttodräktighet 20 till en skrovlängd av minst 15 meter.
Produktdetaljer: