Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. Prop. 2017/18:206
Finansdepartementet

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. Prop. 2017/18:206

7600

76 kr

I propositionen föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas
Produktdetaljer: