Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning. Ds 2016:12
Utbildningsdepartementet

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning. Ds 2016:12

32200

322 kr (exkl. moms)

Innehåller förslag som syftar till att anpassa svensk rätt gällande etikprövning av forskning som avser människor till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG [EUT L 158, 27.5.2014, s. 1, Celex 32014R0536, (EU-förordningen)].EU-förordningen syftar till att ytterligare harmonisera reglerna om genomförande av kliniska prövningar inom Europeiska unionen och därmed förenkla förfarandet, speciellt gällande prövningar som ska ske i flera medlemsstater.
Teckna stående order på Ds från Utbildningsdepartementet!