Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Ds 2018:32
Socialdepartementet

Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Ds 2018:32

9500

95 kr

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har 2017 lämnat en gemensam rapport om avseende kvinnor respektive mäns ersättning vid deltagande i rehabiliteringssinsatser som bedrivs i samverkan mellan myndigheterna. Myndigheternas förslag har därefter beretts av en arbetsgrupp av tjänstemän från Social- och Arbetsmarknadsdepartementet. De huvudsakliga förslagen avser förändringar i socialförsäkringsbalken.
  • Rehabiliteringspenning ska kunna lämnas även till den som har nedsatt arbetsförmåga p.g.a. sjukdom.
  • Rehabiliteringsersättning ska kunna lämnas i längst 30 dagar när en deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering p.g.a. sjukdom är ur stånd att delta i rehabiliteringen.
  • Ett ärende om rehabiliteringspenning eller rehabiliteringspenning i särskilda fall ska inte få avgöras till den försäkrades nackdel utan att han eller hon har underrättats om innehållet och haft möjlighet att yttra sig över det.
  • Rehabiliteringsersättning i form av särskilt bidrag ska inte lämnas för sådana kostnader som har ersatts via annat statligt bidrag.
De nya reglerna träder i kraft den 1 mars 2019.
Produktdetaljer: