En tydligare budgetprocess
Finansdepartementet

En tydligare budgetprocess

8000

80 kr (exkl. moms)

En parlamentariskt sammansatt kommitté ges i uppdrag att göra en översyn av vissa delar av budgetprocessen och lämna förslag eller redovisa bedömningar som syftar till att göra processen mer förutsebar. Kommittén ska mot bakgrund av Överskottsmålskommitténs uttalanden, Budgetprocesskommitténs arbete och riksdagens praxis analysera och ta ställning till vilka slags lagförslag som ska behandlas inom ramen för budgetprocessen och hur detta ska regleras i lag.

Kommittén ska vidare analysera hur förslag till budgetrelaterade tillkännagivanden ska behandlas i budgetprocessen samt hur förslag som väckts inom riksdagen vid sidan av den ordinarie budgetprocessen och som har en tydlig påverkan på statens budget ska hanteras. I uppdraget ingår också att se över i vilken utsträckning som dessa frågor kan regleras genom lagstiftning. Kommittén ska lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 8
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Dir. 2017:003
  • ISBN/Best.nr: 68717-003
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning